Suntoggodt.no – Vilkår og brukerbetingelser

Innledning

Disse vilkårene regulerer din bruk av denne nettsiden. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du disse vilkårene i sin helhet. Hvis du er uenig med disse vilkårene og betingelsene eller noen del av disse vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet.

Du må være minst 18 år gammel for å bruke dette nettstedet på innhold som er basert på eller med alkoholrelaterte oppskrifter. Ved å bruke dette nettstedets alkoholrelaterte innhold og ved å godta disse vilkårene, garanterer du herved at du er minst 18 år.

Du er selv ansvarlig for egen helse ved benyttelse av oppskrifter fra suntoggodt.no og er inneforstått med at suntoggodt.no ikke kan heftes, bebreides eller holdes ansvarlig/skyldig i at en oppskrift påvirker eller har betydning for din eller andres helse.

Dette nettstedet bruker cookies. Ved å bruke dette nettstedet og akseptere disse vilkårene, samtykker du til suntoggodt.no sin bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i suntoggodt.no sitt personvern og informasjonskapselpolitikk

Lisens til å bruke nettstedet

Med mindre annet er angitt, suntoggodt.no og/eller dets lisensgivere eier immaterielle rettigheter i nettstedet og materialet på nettstedet. Med forbehold om lisensen nedenfor, er alle disse immaterielle rettigheter reservert.

Du kan vise, laste ned (kun) for cachingformål, og skrive ut sider eller annet innhold fra nettsiden for din egen personlige bruk, med de begrensninger som fremgår nedenfor og andre steder i disse vilkårene.

Du må ikke:
 • Publisere materiale fra dette nettstedet (inkludert publisering på et annet nettsted)
 • Selge, leie ut eller sublisensiere materiale fra nettsiden
 • Vise noe materiale fra nettstedet i offentlig
 • Reprodusere, duplisere, kopiere eller på annen måte utnytte materialet på dette nettstedet for et kommersielt formål
 • Redigere eller på annen måte modifisere materialet på nettstedet, eller
 • Omfordele materiale fra dette nettstedet, unntatt for innhold som spesifikt og uttrykkelig gjort tilgjengelig for omfordeling.

Hvor innhold er spesielt gjort tilgjengelig for omfordeling kan det kun videreformidles i organisasjonen eller til organisasjonens formål/begunstigelse.

Akseptabel bruk
 • Du må ikke bruke dette nettstedet på en måte som fører til eller kan føre til skader på nettsiden eller svekkelse av tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten av nettstedet, eller på noen måte som er ulovlig, bedragersk eller skadelig eller i forbindelse med noen ulovlige, bedragerske eller skadelige formål eller aktiviteter.
 • Du må ikke bruke dette nettstedet til å kopiere, lagre, hoste, overføre, sende, bruke, publisere og distribuere materiale som består av eller er knyttet til noe spyware, datavirus, trojanske hester, ormer, tastetrykklogger, rootkit eller annen ondsinnet programvare.
 • Du må ikke foreta noen systematisk eller automatisert datainnsamlingsaktiviteter inkludert uten begrensning skraping, data mining, datautvinning og datahøsting på eller i forhold til dette nettstedet uten no sitt skriftlige samtykke.
 • Du må ikke bruke dette nettstedet til å overføre eller sende uønsket kommersiell kommunikasjon.
 • Du må ikke bruke dette nettstedet til noe formål knyttet til markedsføring uten no sitt skriftlig samtykke.
Begrenset tilgang

Tilgang til visse områder av denne nettsiden er begrenset. suntoggodt.no forbeholder seg retten til å begrense tilgangen til andre områder av denne nettsiden, eller faktisk hele denne nettsiden, etter suntoggodt.no sitt skjønn.

Hvis suntoggodt.no gir deg en bruker-ID og passord for å gjøre deg i stand til å få tilgang til begrensede områder av denne nettsiden eller annet innhold eller tjenester, må du sørge for at bruker-ID og passord er konfidensielt.

suntoggodt.no kan deaktivere din bruker-ID og passord i suntoggodt.no sitt forgodtbefinnende uten varsel eller forklaring.

Brukerinnhold

I disse vilkårene og betingelsene, » brukerinnhold» menes materiale inkludert, uten begrensning tekst, bilder, lydmateriale, videomateriale og audiovisuelt materiale som du sender til dette nettstedet, uansett formål.

Du gir til suntoggodt.no en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikkeeksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere ditt brukerinnhold i eventuelle eksisterende eller framtidige medier. Du gir også suntoggodt.no rett til sublisens av disse rettighetene, og retten til å reise søksmål for krenkelse av disse rettighetene.

Ditt brukerinnhold må ikke være ulovlig, må ikke krenke tredjemanns rettigheter, og må ikke være i stand til å gi opphav til rettslige skritt om mot deg eller suntoggodt.no eller en tredjepart i hvert fall i henhold til gjeldende lov.

Du må ikke sende inn noen brukerinnhold til nettstedet som er eller har vært gjenstand for noen truede eller faktiske saksanlegg eller annen lignende klage.

suntoggodt.no forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne alt materiale sendt til denne nettsiden, eller lagres på suntoggodt.no sin server, eller hostet eller publisert på dette nettstedet.

Uavhengig suntoggodt.no sine rettigheter under disse vilkårene i forhold til brukerinnhold, suntoggodt.no påtar seg ikke å overvåke innlevering av slikt innhold til, eller publisering av slikt innhold på denne nettsiden.

Ingen garantier

Dette nettstedet leveres som det er uten garantier, direkte eller indirekte. suntoggodt.no gir ingen garantier i forhold til dette nettstedet eller informasjon og materiell på dette nettstedet.

Uten å begrense det generelle i det foregående avsnitt, suntoggodt.no kan ikke garantere at:

Denne nettsiden vil være konstant tilgjengelig, eller tilgjengelig i det hele tatt, eller informasjonen på dette nettstedet er komplett, sann, nøyaktig eller ikkevilledende.

Ingenting på dette nettstedet innebærer eller er ment å utgjøre råd av noe slag. Hvis du trenger råd i forhold til hvilken som helst juridisk, økonomisk eller medisinsk rolle bør du ta kontakt med passende personell/instans/lege/sykehus.

Ansvarsbegrensninger

suntoggodt.no vil ikke være ansvarlig overfor deg enten under loven om kontakt, erstatningsrettslige eller annet i forhold til innholdet i, eller bruk av, eller på annen måte i forbindelse med dette nettstedet:

 • I den grad at nettstedet er gratis å bruke, for ethvert direkte tap;
 • For noen indirekte, spesielle eller følgeskader eller
 • For enhver bedrifts tap, tap av inntekter, fortjeneste eller forventede besparelser, tap av kontrakter eller forretningsforhold, tap av omdømme eller goodwill eller tap eller ødeleggelse av informasjon eller data

Disse begrensningene av erstatningsansvar gjelder selv om suntoggodt.no har blitt uttrykkelig oppmerksom på det potensielle tapet.

Unntak

Ingenting i dette nettstedets ansvarsfraskrivelse vil utelukke eller begrense noen garantier som er gitt ved lov at det vil være ulovlig å utelukke eller begrense, og ingenting på dette nettstedet ansvarsfraskrivelse vil utelukke eller begrense suntoggodt.no sin erstatningsansvar for noen:

 • Dødsfall eller personskade forårsaket av no sin uaktsomhet;
 • Svindel eller uriktig informasjon på den delen av no, eller
 • Sak som det ville være ulovlig for no for å utelukke eller begrense, eller å forsøke eller sikte på å utelukke eller begrense sitt ansvar.
 Rimelig

Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i at unntakene og ansvarsbegrensninger som er fastsatt i dette nettstedet ansvarsfraskrivelsen er rimelige.

Hvis du ikke tror de er rimelige, må du ikke bruke dette nettstedet.

Andre betingelser

Du aksepterer at som en begrenset ansvarsenhet, har suntoggodt.no en interesse i å begrense det personlige ansvaret for dets tillitsvalgte og ansatte. Du samtykker i at du ikke vil fremme noe krav personlig mot suntoggodt.no sine ledere, ansatte eller bidragsytere i forhold til eventuelle tap du lider i forbindelse med nettstedet.

Med forbehold for det foregående ledd, er du enig i at begrensninger av garantier og ansvar som er fastsatt i dette nettstedet ansvarsfraskrivelse vil beskytte suntoggodt.no sine ledere, ansatte, bidragsytere, agenter, datterselskaper, etterfølgere, tildeler og underleverandører samt suntoggodt.no.

Håndheves bestemmelser

Hvis noen bestemmelse i dette nettstedet ansvarsfraskrivelse er, eller er funnet å være, ikke kan håndheves under gjeldende lov, vil det ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i dette nettstedet ansvarsfraskrivelse.

Indemnitet

Aksepterer du å erstatte suntoggodt.no og forplikter deg til å holde suntoggodt.no skadesløs for eventuelle tap, skader, kostnader, gjeld og utgifter inkludert, uten begrensning, advokatkostnader og eventuelle beløp som er betalt av suntoggodt.no til en tredjepart i oppgjør eller tvist etter råd fra suntoggodt.no sin juridiske rådgivere, pådratt eller lidd av suntoggodt.no som oppstår som følge av eventuelle brudd på bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, eller som følge av eventuelle krav at du har brutt noen bestemmelse i disse vilkårene.

Brudd på disse vilkårene

Med forbehold for suntoggodt.no sine andre rettigheter under disse vilkårene, hvis du bryter disse vilkårene på noen måte, kan suntoggodt.no ta en slik handling som suntoggodt.no anser hensiktsmessig å håndtere mislighold, herunder blokkere din tilgang til hjemmesiden, som forbyr deg fra å få tilgang til nettstedet, blokkerer datamaskiner ved hjelp av IP-adressen din fra å få tilgang til nettstedet, kontakte din internettleverandør for å be om at de blokkere tilgangen til nettstedet og/eller bringe søksmål mot deg.

Variasjon

suntoggodt.no kan revidere disse vilkårene fra tid til annen. Reviderte vilkår vil gjelde for bruk av denne nettsiden fra datoen for offentliggjøring av de reviderte vilkår på denne nettsiden. Vennligst sjekk denne siden med jevne mellomrom for å sikre at du er kjent med den gjeldende versjonen.

Tildeling

suntoggodt.no kan overføre, subkontrakte eller på annen måte håndtere suntoggodt.no sine rettigheter og/eller forpliktelser etter disse vilkårene uten å varsle deg eller innhente samtykke.

Du kan ikke overføre, subkontrakt eller på annen måte håndtere dine rettigheter og/eller plikter i henhold til disse vilkårene.

Ugyldighet

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene bestemmes av en domstol eller annen kompetent myndighet til å være ulovlig og/eller ikke kan håndheves, vil andre bestemmelser fortsatt gjelde. Hvis noe ulovlig og/eller ikke kan håndheves bestemmelse ville være lovlig eller håndheves dersom deler av den ble slettet, vil den delen anses som skal slettes, og resten av bestemmelsen vil fortsatt gjelde.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene sammen med nettsiden utgjør hele avtalen mellom deg og suntoggodt.no i forhold til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler med hensyn til din bruk av dette nettstedet.

Lover og regler

Disse vilkårene vil være underlagt og tolkes i samsvar med Norges lover og regler, og eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i norsk rett.

Registreringer og fullmakter

suntoggodt.no med alt ikkekommersielt og kommersielt innhold, samt rettigheter eies og styres av Sister Europa AS.

Sister Europa AS / suntoggodt.no
Arnstein Arnebergsvei 3
0274 Oslo

Du kan kontakte suntoggodt.no på e-post: kontakt@suntoggodt.no